Zëvendësoni kartat e identitetit brenda kohës së caktuar

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ministria e Brëndshme u bën apel qytetarëve të përmbushin detyrimin ligjor për zëvendësimin e letërnjoftimit, e cila lëshohet për herë të parë, e cila ka skaduar ose është shpallur e pavlefshme, ose ka arsye për zëvendësimin e letërnjoftimit. “Kjo mund të bëhet duke kontaktuar njësinë rajonale – dega e Ministrisë së Brendshme në vendbanimin e tyre, në mënyrë që të lëshoj një letërnjoftim të ri të gjeneratës së tretë, në mënyrë që kundër tyre mos të fillojnë procedurat e kundërvajtjes në përputhje me Ligjin për Letërnjoftimin “,u tha nga Ministria e Brendshme. Ministria e Brëndshme tha se ata kanë filluar punën në terren, në mënyrë që të njoftojnë qytetarët (50,352 persona) me detyrimin ligjor për të paraqitur një kërkesë për një kartë identiteti, brenda tetë ditëve nga skadimi i letërnjoftimit, duke e shpallur atë të pavlefshme ose përcaktimin e arsyes për zëvendësimin e kartës së identitetit. Ata kujtojnë detyrimin ligjor për të paraqitur një kërkesë për lëshimin e një karte identiteti brenda tre muajsh pas moshës 18 vjeç, nëse karta e identitetit lëshohet për herë të parë. Ata gjithashtu kujtojnë se për mosrespektim të këtyre detyrimeve janë paraparë gjoba për kundërvajtje në shumë prej 60 deri 180 euro dhe nga 120 euro deri në 300 euro.

Share.